ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024 Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie – Etap 1

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia
9 maja 2024

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024 Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie – Etap 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024 Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie – Etap 1

Krajno-Parcele, 14 maja 2024 r.

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Krajnie, gmina Górno zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie – Etap 1

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Nazwa oraz adres Zamawiającego

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Krajnie,
Krajno-Parcele 27, 26 – 008 Górno
tel. (41) 302-31-27,
e-mail: [email protected]
Godziny pracy kancelarii: poniedziałek, środa, piątek 17:00 – 18:00, sobota 08:00 – 09:00.

1.2 Wskazanie osób i numeru telefonu osoby uprawnionej do komunikowania się z Wykonawcami:

l.p. imię i nazwisko nr telefonu kontakty w sprawie
1 ks. proboszcz Zbigniew Chajski 608078566 sprawy merytoryczne
2 Łukasz Papis (pracownik UG Górno) (41) 30 23 628 sprawy proceduralne

1.3 Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://www.parafiakrajno.pl

1.4 Tryb udzielenia zamówienia

1.4.1 Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
1.4.2 Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny z dołożeniem wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu Wykonawcy/ów przedmiotowego zamówienia z zachowaniem zasad równego traktowania wykonawców z uwzględnieniem §8 ust. 6 Regulaminu Naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programy Odbudowy Zabytków.

II. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

2.1 Zadanie będzie finansowane w ramach Rządowego Programu Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków.

W związku z zakwalifikowaniem inwestycji do otrzymania Promesy inwestycyjnej (dalej: Promesa) ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i uzyskaniem Wstępnej Promesy (Wstępna Promesa Edycja2RPOZ/2023/1702/PolskiLad) dla postępowania i realizacji mają zastosowanie zapisy wynikające z ww. programu, w tym dotyczące płatności i zapewnienia finansowania inwestycji przez Wykonawcę na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych Promesie i Regulaminie do w/w programu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac konserwatorskich dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie. Przedmiotem i celem planowanych prac jest konserwacja wypraw tynkarsko-malarskich wraz ze scaleniem kolorystycznym monochromii oraz polichromii na wyznaczonych połaciach ścian i sklepienia we wnętrzu kościoła parafialnego w Krajnie. Planowane prace związane z odtworzeniem dekoracji malarskiej we wnętrzu wymagają przygotowania podłoża i tła w obrębie ścian i sklepienia świątyni. Zakłada się oczyszczenie powierzchni ścian i sklepienia kościoła z warstwy kurzu i zabrudzeń, następnie stabilizacja podłoża poprzez wykonanie miejscowych iniekcji. W ramach prac technicznych zakłada się wymianę w koniecznym zakresie kitów z czasu wcześniejszych napraw, których powierzchnia i kolorystyka odbiega od oryginalnej.

3.2 Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

3.3 Pozostałe obowiązki wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wartość oferty obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy określonego. Kwota umowna brutto obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia brutto określonego w niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet jeżeli w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć lub nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie podlega zmianie, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w postępowaniu.

3.4 Kod CPV zamówienia:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.7 Zamawiający wyznacza termin obowiązkowej wizji lokalnej, która powinna odbyć się w do terminu składania ofert. Termin wizji lokalnej należy ustalić z ks. proboszczem Zbigniewem Chajskim (tel. 608078566).

Oferta Wykonawcy, który nie weźmie udziału w obowiązkowej wizji lokalnej, zostanie odrzucona. Z wizji zostanie sporządzony protokół. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za udział w wizji lokalnej.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2025r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5.1.1 zdolności technicznej lub zawodowej

 1. dysponowania osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia zespół kluczowego personelu, składający się z co najmniej jednej osoby, posiadającej kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.) oraz doświadczenie w realizacji prac konserwatorskich/restauratorskich przy min. 5 zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa (kryterium oceny ofert).

Uwaga: Art. 37a

 1. Pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art.14a ust. 2.
 2. W dziedzinach nieobjętych programem studiów wyższych, o których mowa w ust. 1, pracami konserwatorskimi, pracami restauratorskimi lub badaniami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa, kieruje osoba, która posiada:

1) świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodach odpowiadających danej dziedzinie lub

2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danej dziedzinie

– oraz która przez co najmniej 4 lata brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, na Listę Skarbów Dziedzictwa, do inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

     b. Posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania niniejszego zamówienia

Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończył co najmniej renowację 2 prac konserwatorskich i renowacyjnych przy zabytkowych obiektach wraz z pracami graficznymi np.: polichromia naścienna za kwotę min. 500 000,00 zł brutto każda. Wykaz wykonanych robót, zawierający nazwę zadania, adres inwestycji, nazwę i adres Zamawiającego, termin realizacji robót oraz wartość robót brutto w PLN powinien stanowić załącznik do złożonej oferty. Ww. wykaz wykonanych robót powinien zostać sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

6.1 Z niniejszego postępowania wyklucza się:

6.1.1 Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
  w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6.1.2 Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
  i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);
 2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835);
 3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. poz. 835)

  Uwaga: Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia zawiera w swojej treści formularz oferty.

VII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI

7.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

7.2 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią zapytania ofertowego a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

7.3 Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany zapytania ofertowego, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na stronie prowadzonego postępowania tj.: https://www.parafiakrajno.pl, (dodatkowo informacje będą zamieszczane na stronie BIP Gminy Górno ).

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

9.1 Oferta winna być sporządzona wg wzoru formularza oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim.
9.2 Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie ofert/oferty.
9.3 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
9.4 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
9.5 W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, lub złożone oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, zawierać będą błędy lub będą budzić wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
9.6 Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający jednokrotnie wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9.7 W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
9.8 Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku poprawienia omyłki, o której mowa w pkt 3, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

9.9 Zamawiający informuje, że jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, będą wydawać się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części składowych. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

9.10 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po upływie terminu składania ofert;
 2. została złożona przez Wykonawcę:
 1. podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
 2. niespełniającego warunków udziału w postępowaniu;

3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

4. jej treść jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego;

5. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi         sporządzania lub przekazywania ofert określonymi przez Zamawiającego;

6. została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

7. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień, nie przedłożył dowodów lub dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

8. Wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 9.10. pkt. 3 niniejszego rozdziału;

9. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub omyłki, których nie można poprawić;

10. Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

9.11 Po dokonaniu badania złożonych ofert pod względem zgodności z wymaganiami zapytania ofertowego, Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert.

9.12 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz upubliczniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

9.13 Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku, gdy:

 • nie złożono żadnej oferty;
 • wszystkie złożone ofert podlegały odrzuceniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
 • wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 • środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane;
 • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, w szczególności gdy umowa w sprawie zamówienia może zostać uznana za nieważną na podstawie odrębnych przepisów.
 • bez podania przyczyny

9.14 O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

 1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
 2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

9.15 Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie upubliczniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

9.16 Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia których zobowiązany jest wykonawca:

 1. Formularz Oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie zzałącznikiem nr 1A do zapytania ofertowego.
 3. Wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
 4. Wykaz robót zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego.
 5. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale.
 6. Kosztorys ofertowy.

X. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIA OFERT

10.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 18.06.2024 r. do godz. 12:00

a) elektronicznie na adres e-mail: [email protected].

          lub

b) w postaci papierowej dostarczyć do kancelarii parafialnej w godzinach wskazanych w pkt I.1.1. lub przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres: Krajno-Parcele 27, 26-008 Górno, przy czym zaleca się, aby oferta złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta – zapytanie ofertowe „Prace konserwatorskie dot. odnowienia tynków i wypraw malarskich z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki w kościele w Krajnie – Etap 1”.

10.2 Oferta sporządzona w formie elektronicznej powinna być podpisana podpisem elektronicznym, zaś oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być opatrzona podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.

10.3 Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 18.06.2024r. po godz. 13:00

10.4 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

 1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

XI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

11.1 Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SWZ.

11.2 Cena oferty zostanie przedstawiona w formie ryczałtu – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. 2022r., poz. 1360) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632 §1. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.”

11.3 W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również w niej nieujęte w szczególności będą to koszty: zapewnienia osób nadzorujących roboty ze strony Wykonawcy, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych jak również wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

11.4 Cena na ofercie winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

11.5 Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

11.6 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 685), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

 1. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

12.1 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium:

a) kryterium cena ofertowa brutto – 70%.

b) kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 30%

12.2 Sposób obliczania kryterium:

cena = (najniższa cena oferowana (brutto) / cena ocenianej oferty (brutto)) x 70%

Kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (należy wypełnić załącznik nr 1A):

– realizacja prac konserwatorskich/restauratorskich przy min. 5 zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa – 0,00 pkt.

– realizacja prac konserwatorskich/restauratorskich przy 6-10 zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa. – 10,00 pkt.

– realizacja prac konserwatorskich/restauratorskich przy 11-20 zabytkach wpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa – 20,00 pkt.

– realizacja prac konserwatorskich/restauratorskich przy 21 i więcej zabytkachwpisanych do rejestru albo na Listę Skarbów Dziedzictwa – 30,00 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca w Załączniku nr 1a:

– nie wpisze ilości i nazw zrealizowanych usług zostanie mu przyznane 0,00 pkt.
– nie wpisze nazw zrealizowanych usług zostanie mu przyznane 0,00 pkt.

W przypadku, gdy Wykonawca w Załączniku nr 1a wpisze liczbę większą niż 21, otrzyma w tym kryterium max. ilość punktów tj. 30,00 pkt.

W przypadku zmiany osoby skierowanej do realizacji zamówienia w trakcie realizacji umowy, zaproponowana osoba będzie musiała wykazać co najmniej tyle realizacji ile wskazano w ofercie.

Informację należy wskazać w ZAŁĄCZNIKU NR 1A, który należy złożyć wraz z ofertą.

 

Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

13.1 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

13.2 Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

13.3 Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu, Harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy, opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym, który będzie stanowić podstawę do rozliczeń częściowych.

 XIV. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

14.1 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

14.2 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

           Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia pw. Chrystusa Króla w Krajnie.

XVI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 1A – Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Wzór wykazu osób
Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia OPZ, pomocniczo przedmiar robót, dodatkowe dokumenty
Załącznik nr 5 – Wzór wykazu robót
Załącznik nr 6 – Decyzja Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach nr 90/A/2024 z dnia 28.02.2024 r.