Odpusty na rok św. Józefa

Papież Franciszek ogłasza rok św. Józefa
10 stycznia 2021
Charytatywny koncert kolęd dla Emilii
22 stycznia 2021

Odpusty na rok św. Józefa

Penitencjaria Apostolska z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego
Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka, udzieliła daru specjalnych Odpustów
wiernym odpowiednio dysponowanym i pod zwykłymi warunkami:
I. Dyspozycja wiernego i zwyczajne, konieczne warunki do zyskania odpustu
zupełnego:
 Oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu, nawet lekkiego,
 sakramentalna spowiedź2
 Komunia eucharystyczna
 modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego.
II. Uczynki pobożne, z jakimi związane jest zyskanie Odpustu zupełnego z
racji Roku Świętego Józefa:
1. Wierni, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską
lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o
Świętym Józefie, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
2. Wierni, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia
względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.

Niniejszy komunikat został opracowany na podstawie Dekretu Penitencjarii Apostolskiej z dnia 8 grudnia 2020
r., Prot. n. 866/20/I.

Ksiądz Prof. Marian Pastuszko w swojej monografii o odpustach podaje wyjaśnienie tego zapisu dotyczącego
warunku spowiedzi sakramentalnej i przyjęcia Komunii świętej. „Wyznanie grzechów w spowiedzi
sakramentalnej jest warunkiem sine qua non uzyskania odpustu zupełnego, nawet u wiernego, który nie ma na
sumieniu grzechu. Natomiast problemem jest, kiedy w stosunku do czasu wypełnienia czynu obdarzonego
odpustem, spowiedź ma się odbyć. Norma 7 konst. Indulgentiarum doctrina i norma 27 Penitencjarii
Apostolskiej z 1968 r., norma 23 § 3 Penitencjarii Apostolskiej z 1986 r. oraz norma 20 § 2 Penitencjarii
Apostolskiej z 1999 r. stanowią, by spowiedź wiernego zabiegającego o dostąpienie odpustu zupełnego odbyła
się w różnych dniach (pluribus diebus) przed wykonaniem dzieła obdarzonego odpustem lub po jego
wykonaniu. Moim zdaniem, jeśli nie wiemy, jaki sens ma zwrot o różnych dniach, użyty w konst.
Indulgentiarum doctrina (nr 8) i w normach Penitencjarii Apostolskiej, to najbezpieczniej jest trzymać się
terminów na spowiedź ustalonych w kan. 931 § 1 KPK z 1917 r., mianowicie, osiem dni przed dopełnieniem
czynu obdarzonego odpustem i osiem dni po dopełnieniu tego czynu.
Norma 8 konst. Indulgentiarum dottrina identycznie określa czas przyjęcia Komunii świętej, jak też
przystąpienie do spowiedzi, to jest w różnych dniach przed wypełnieniem czynu odpustowego lub po jego
wypełnieniu, co przez analogię z kan.931 § 1 KPK z 1917 r. może nastąpić w przeddzień dopełnienia czynu
obdarzonego odpustem i w ciągu siedmiu dni po dopełnieniu tego czynu. Jednak ta sama norma 8 konst.
Indulgentiarum docrina zaleca, aby wiemy zabiegającyo dostąpienie odpustu zupełnego przyjął Komunią świętą
w dniu, wktórym wykonuje czyn obdarzony odpustem.
Według normy 9 konst. Indulgentiarum doctrina po jednorazowym przyjęciu Komunii świętej można
uzyskać tylko jeden odpust zupełny”. Por. M. Pastuszko, Odpusty, Kielce 2001, s. 67 – 68.

3. Wierni, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy
narzeczonymi, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
4. Wierni, którzy będą powierzać swoją codzienną działalność, pracę opiece
Świętego Józefa, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego
5. Wierni, którzy będą wzywać Świętego Józefa w modlitwach wstawienniczych
za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich
ludzi była bardziej godna, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
6. Wierni, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa lub Akatyst do
Świętego Józefa, lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa w intencji Kościoła
prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim
chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju, będą mogli
otrzymać dar odpustu zupełnego.
III. Odpust zupełny w dni poświęcone Świętemu Józefowi:

Wierni, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt
pobożności na cześć Świętego Józefa, szczególnie w dniach jemu poświęconych, tj.:
19 marca 2021, 1 maja 2021 r., w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, czy
też 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym
wspomnieniu tego Świętego, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
IV. Odpust zupełny dla wiernych w okolicznościach pandemii COVID-19.
W sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu
zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych,
umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z
domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją
wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu
lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa,
pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i
niedogodności własnego życia.