Odpust zupełny w roku św. Józefa

Charytatywny koncert kolęd dla Emilii
22 stycznia 2021
Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2021
15 lutego 2021

Odpust zupełny w roku św. Józefa

PENITENCJARIA APOSTOLSKA
DEKRET
Prot. n. 866/20/I
Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego
Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy
dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.
Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius
IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół
prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.
Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego
Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia
2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi
Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok
Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie
własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.
A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa,
Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich
ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.
Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który
nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także
powierzył mu liczne patronaty.
Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w
skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza,
który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).
Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które
Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret,
wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.
Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź,
Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy
odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w
okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.
a. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali
synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę
słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu
zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską
lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym
Józefie.
1
b. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19):
on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli
uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do
odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków.
Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym
przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie
miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na
wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy,
będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
c. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z
Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać
rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i
modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy
odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
d. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika,
„w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność
natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem
uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać
będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu,
wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy
szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej
godna.
e. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek
znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie
doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym,
którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do
Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej),
lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach
liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w
intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.
Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach
życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej
potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał
władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II
potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych
czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].
Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza
wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego
wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na
cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1
maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w
1
tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem
poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.
W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w
sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich
tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w
duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe,
zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt
pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci,
ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.
Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła,
Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe
uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz
często zanosili Komunię Świętą do chorych.
Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne
zarządzenia.
Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.
Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy
Krzysztof Nykiel
Regens
[1] Pius XI, Kazanie z okazji ogłoszenia heroiczności cnót Sługi Bożej Emilii de Vialar:
L’Osservatore Romano, 20-21.03.1935.
[2] Papież Franciszek, Przemówienie podczas Audiencji Generalnej dn. 03.03.2016.
[3] Pius XII, Kazanie z okazji uroczystości Świętego Józefa Robotnika (1.051955).
[4] Papież Franciszek, Anioł Pański (29.12.2013).
[5] Teresa od Jezusa, Księga życia, VI.
[6] Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska “Redemptoris Custos” (15.081989), 32.

 

za: https://www.diecezja.kielce.pl/odpusty-na-rok-swietego-jozefa

https://www.diecezja.kielce.pl/sites/default/files/odpusty_na_rok_swietego_jozefa.pdf