Instrukcja Biskupa Kieleckiego odnośnie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania w diecezji Kieleckiej

Cmentarz parafialny w Krajnie już w sieci
15 października 2018
„Papieskie kremówki” w parafii Krajno
16 października 2018

Instrukcja Biskupa Kieleckiego odnośnie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania w diecezji Kieleckiej

Nr OA – 86/18 Kielce, dnia 1 października 2018 r.

Instrukcja dotyczącą przygotowania do przyjęcia sakramentu
bierzmowania młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej
i Ponadpodstawowej.
§ 1
Odpowiedzialnymi za przygotowanie do sakramentu bierzmowania są rodzice
kandydata, proboszcz parafii, duszpasterz delegowany przez proboszcza oraz sam
kandydat do bierzmowania.
§ 2
Ogólną zasadą jest przyjęcie sakramentu bierzmowania najwcześniej w VIII klasie
szkoły podstawowej.
§ 3
Do grona kandydatów do bierzmowania może zostać dopuszczona tylko ta osoba,
która uczestniczy w katechezie szkolnej.
§ 4
1. Przygotowanie bezpośrednie do bierzmowania powinno trwać jeden rok
kalendarzowy.
2. Przygotowanie do bierzmowania obejmuje elementy obowiązkowe oraz dodatkowe.
3. Do elementów obowiązkowych należy:
a/ 15 spotkań formacyjnych w małych grupach – odmiennych w formie i treści od
katechezy szkolnej – z kandydatami do bierzmowania w ramach katechezy parafialnej;
Strona 2 z 3
b/ 5 celebracji liturgicznych;
c/ 3 spotkania z rodzicami kandydatów do bierzmowania.4. Do elementów dodatkowych należy:
a/ posiadanie przez kandydatów „Niezbędnika Bierzmowanego”, w którym przez
wpisy dokumentują oni udział w formacji;
b/ sprawdzenie wiedzy religijnej kandydatów, w zakresie nieprzekraczającym ram
określonych w „Niezbędniku Bierzmowanego”.
c/ Inne formy ewangelizacji (np. rekolekcje, dzień skupienia)
5. Elementy dodatkowe mogą zostać wprowadzone w ścisłej współpracy duszpasterza
odpowiedzialnego za przygotowanie do bierzmowania z rodzicami kandydatów.
§ 5
1. W prowadzeniu spotkań formacyjnych i celebracji dla kandydatów do
bierzmowania duszpasterze korzystają z materiałów i pomocy wskazanych przez
Wydział Katechetyczny.
2. Autorskie programy opracowane przez duszpasterzy odpowiedzialnych za
przygotowanie do bierzmowania, winny zostać zatwierdzone przez Wydział
Katechetyczny.
§ 6
1. Miejscem przygotowania bezpośredniego do sakramentu bierzmowania oraz jego
celebracji jest parafia aktualnego zamieszkania kandydata do bierzmowania.
2. Jeżeli z poważnych powodów rodzice kandydata wnoszą do proboszcza parafii
prośbę o zmianę miejsca przygotowania i udzielenie sakramentu poza parafią
zamieszkania, to należy rozważnie i życzliwie rozstrzygnąć ich prośbę.
§ 7
Kandydaci do bierzmowania mogą zachowywać imię chrzcielne, jeżeli jest ono
związane z patronem chrześcijańskim, albo mogą wybrać nowe imię, które nosili
święci lub błogosławieni.
§ 8
W odniesieniu do świadka bierzmowania należy zachować następujące normy:
Strona 3 z 3
1/ Świadkiem – o ile jest to możliwe – powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym
ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami;
2/ Świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji
chrześcijańskiej, ukończyła 16 rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym
katolikiem;
3/ Mając na uwadze tradycję, z reguły świadkiem bierzmowania powinna być osoba
tej samej płci co kandydat. Jeżeli na świadka bierzmowania została wybrana osoba
odmiennej płci co kandydat, a spełnia wszystkie pozostałe wymogi, należy ja dopuścić
do pełnienia funkcji świadka;
4/ Jeżeli świadkiem bierzmowania ma być uczeń, musi przedstawić zaświadczenie
o uczestniczeniu w katechezie szkolnej;
5/ Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić
stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód
do pełnienia tej funkcji;
6/ Świadkami nie mogą być rodzice bierzmowanego.
§ 9
Fakt przyjęcia sakramentu bierzmowania należy odnotować w księdze ochrzczonych.
Jeśli kandydat nie jest bierzmowany we własnej parafii, informację o przyjętym
bierzmowaniu należy przesłać do parafii, w której przyjął chrzest. Dodatkowo należy
sporządzić specjalną księgę z danymi bierzmowanych w parafii, w której został
udzielony ten sakrament oraz dostarczyć sprawozdanie z przygotowania do
bierzmowania do Wydziału Katechetycznego.
§ 10
We wszystkich sprawach sporych w odniesieniu do przygotowania do sakramentu
bierzmowania, decyzję podejmuje Wydział Katechetyczny.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI
/-/ Ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII