DEKRET w sprawie celebracji WIELKIEGO TYGODNIA oraz TRIDUUM PASCHALNEGO

Komunikat Caritas Kieleckiej w sprawie pomocy w czasie epidemii
2 kwietnia 2020
Komunikat o pierwszym piątku miesiąca
2 kwietnia 2020

DEKRET w sprawie celebracji WIELKIEGO TYGODNIA oraz TRIDUUM PASCHALNEGO

DEKRET
w sprawie celebracji
WIELKIEGO TYGODNIA oraz TRIDUUM PASCHALNEGO

Zgodnie z zarządzeniami Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r., „In tempore Covid-19 (II)” oraz Notą
wyjaśniającą z dnia 26 marca 2020 r. celebracje Triduum Paschalnego mogą
odbywać się w kościele katedralnym, kościołach parafialnych oraz w Wyższym
Seminarium Duchownym, Domu Księży Emerytów, klasztorach i wspólnotach
zakonnych.

CELEBRACJE WIELKIEGO TYGODNIA
NIEDZIELA PALMOWA

Msze święte należy celebrować z zastosowaniem trzeciej formy: zwykłe
wejście (bez jakiejkolwiek procesji). Można dokonać błogosławieństwa palm
posługując się tekstem przewidzianym w MR s. 107. Nie należy używać
pobłogosławionej wody. Po modlitwie błogosławieństwa następuje akt pokuty.

MSZA KRZYŻMA

Msza Święta Krzyżma będzie celebrowana o godz. 10.00 bez odnowienia
przyrzeczeń kapłańskich. Oleje będą do odebrania po Świętach Wielkanocnych
(po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu przyjazdu Księży
Dziekanów lub Księży przez nich wskazanych z Kancelarią Parafii Katedralnej).
Do tego czasu należy korzystać z olejów pobłogosławionych przed rokiem.
Należy pamiętać, że w razie konieczności każdy kapłan może dokonać
błogosławieństwa oleju do namaszczenia chorych jednorazowo w czasie
celebracji tego sakramentu (zob. Sakramenty chorych. Obrzędy
i duszpasterstwo, nr 21b; 22).

 

TRIdUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK. MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

1. Należy opuścić obrzęd obmycia nóg (mandatum).
2. Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej nie przenosi się Najświętszego
Sakramentu, pozostaje On w głównym tabernakulum. Nie oznacza to jednak
rezygnacji z przygotowania tzw. ciemnicy, której dekoracja będzie
ukazywała wydarzenie pojmania i uwięzienia. Po umieszczeniu
Najświętszego Sakramentu w tabernakulum przewodniczący wraz
z posługującymi klęka przed nim. Następuje śpiew hymnu Sław, języku
tajemnicę. Następnie kapłan pozostaje chwilę w cichej adoracji, po czym on
i posługujący przyklękają i powracają do zakrystii. Jeśli tabernakulum
znajduje się poza przestrzenią prezbiterium, do miejsca jego instalacji
przechodzi tylko przewodniczący liturgii.
3. Nie należy używać kadzidła. Po zakończeniu liturgii obnaża się ołtarz. Przed
tabernakulum pozostawiamy jedynie rozłożony korporał.
4. Celem umożliwienia wiernym indywidualnej modlitwy należy podtrzymać
zwyczaj wielkoczwartkowej adoracji.

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

1. Do Modlitwy Powszechnej w czasie Liturgii należy dodać wezwania
odnoszące się do sytuacji pandemii przygotowane dla Diecezji Kieleckiej,
które stosujemy jako modlitwa nr 10 (nie wprowadzamy tego wezwania jako
dodatkowego, aby nie dublować tekstu o podobnej wymowie).
2. Część druga: Adoracja Krzyża. Należy użyć formy drugiej (zob. MR
s. 141nn). Nie należy wnosić krzyża w procesji, ale umieścić go
w prezbiterium przed rozpoczęciem liturgii. Nie ma ucałowania krzyża
zarówno przez celebransa, jak i pozostałych uczestników liturgii. Po
odsłonięcie krzyża i zakończeniu śpiewu przewidzianego na ten moment,
kapłan ukazuje wszystkim krzyż do adoracji. Wszyscy pozostają w postawie
klęczącej zachowując milczenie.
3. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez głęboki skłon lub przyklęknięcie.
4. Nie należy pozostawiać krzyża w miejscu gdzie dostępny byłby on do
ucałowania.
5. W celu umożliwienia poszczególnym wiernym indywidualnej modlitwy
należy podtrzymać zwyczaj adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie
Pańskim.
6. Ofiara na utrzymanie Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie, która miała
miejsce w tym dniu, zostaje przełożona na niedzielę 13 września br.

WIELKA SOBOTA

Nie należy organizować błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny
w parafiach – zarówno w świątyniach, jak i w miejscach poza nimi. Obrzęd
błogosławieństwa pokarmów przed niedzielnym posiłkiem jest dostępny na
stronie internetowej Diecezji Kieleckiej, należy umieścić go również na stronach
parafialnych.

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC

Pomimo sprawowania liturgii Wigilii Paschalnej bez obecności licznych
wiernych należy zachować przepisy dotyczące pory celebracji. Należy pamiętać
o zakończeniu adoracji przed Najświętszym Sakramentem umieszczonym
w Grobie Pańskim przed rozpoczęciem liturgii Wigilii Paschalnej.
1. Liturgia światła
Należy pominąć rozpalanie ognia i procesję do ołtarza. Świątynia
pozostaje zatem oświetlona. Paschał umieszczamy przed rozpoczęciem liturgii
w prezbiterium. Celebracje rozpoczynamy znakiem krzyża i pozdrowieniem
wiernych. Można użyć zachęty podanej na Wigilię Paschalną w MR nr 8, s. 151,
po nim następuje przygotowanie paschału jak w pkt. 10-12 (paschał należy
zapalić od wcześniej przygotowanej płonącej świecy). Następuje śpiew Orędzia
Wielkanocnego. Nie należy stosować okadzeń.
2. Liturgia słowa
Pozostaje bez zmian.
3. Liturgia chrzcielna
Należy zachować jedynie odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, bez
pokropienia wodą. Pomija się litanię do Wszystkich Świętych,
błogosławieństwo wody chrzcielnej i błogosławieństwa wody do pokropienia.
Jeśli w najbliższym czasie celebrowany będzie sakrament chrztu
świętego, błogosławieństwo wody odbywa się za każdym razem, bez jej
przechowywania (należy użyć formuły błogosławieństwa wody na wszystkie
okresy roku wersja „B” lub „C”; zob. Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do
zwyczajów diecezji polskich, s. 41- 43).
4. Liturgia Eucharystyczna
Pozostaje bez zmian. Należy zwrócić uwagę na stosowną ilość
komunikantów konsekrowanych w tym dniu, tak aby nie przechowywać
nadmiernych ilości. Po zakończeniu Liturgii Eucharystycznej
i błogosławieństwie nie należy na nowo umieszczać Najświętszego Sakramentu
do adoracji.
5. Procesja rezurekcyjna
W miejsce procesji rezurekcyjnej na zakończenie liturgii należy udzielić
błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem przed drzwiami kościoła,
a następnie zachować porządek wskazany w Mszale Rzymskim, jak po
powrocie procesji do ołtarza głównego (Zob. MR: Procesja rezurekcyjna,
nr 71). Tę samą formę zachowujemy zarówno wtedy, gdy procesja rezurekcyjna
do tej pory miała miejsce na zakończenie Wigilii Paschalnej, jak i przed
rozpoczęciem Mszy świętej w Niedzielę Wielkanocną o poranku (w tym
przypadku również pomijamy procesję a stosujemy powyższe wskazania).
6. Komunia święta poza Mszą świętą
W czasie Triduum Paschalnego Komunię św. poza Mszą św. można
rozdzielać wiernym od zakończenia Mszy św. Wieczerzy Pańskiej aż do
rozpoczęcia Liturgii Wielkiego Piątku. Nie należy tego czynić po zakończeniu
celebracji tego dnia aż do Wigilii Paschalnej.
Zarówno w tym dniu, jak każdym innym, kiedy możliwe jest rozdzielania
Komunii św. poza Mszą św., należy zachować obowiązujące zasady
przewidziane przez Obrzędy Komunii św. poza Mszą św.: akt pokuty, odczytanie
Słowa Bożego, Modlitwa Pańska, Obrzęd Komunii, modlitwa końcowa oraz
błogosławieństwo.

† Jan Piotrowski
BISKUP KIELECKI
Ks. Adam Perz
KANCLERZ KURII